Szanowni Państwo 

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, potocznie zwane RODO. 

Nowe regulacje. 

Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie i uporządkowanie dotychczas istniejących reguł dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych. RODO przyznaje osobom fizycznym nowe uprawnienia w zakresie ochrony ich danych osobowych, zaś ta okoliczność generuje nowe obowiązki po stronie administratorów danych, jak i pozostałych podmiotów przetwarzających dane osobowe.
Z powyższych względów przekazujemy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas danych osobowych. 

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach,
ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce.

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

 • listownie: na adres podany wyżej,
 • przez formularz kontaktowy dostępną na stronie http://www.zse-kielce.edu.pl /kontakt lub za pośrednictwem maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie: (41) 368 05 70

 

Inspektor ochrony danych.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach możliwy jest za pośrednictwem maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzenia działalności statutowej Administratora
w kategoriach:

 • pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie,
 • uczniowie i słuchacze, oraz kandydaci na uczniów i słuchaczy a w przypadku młodzieży
  w wieku do lat 16 również ich rodziców lub opiekunów,
 • kontrahenci oraz inne osoby współpracujące,
 • kandydaci do zatrudnienia.

Dane pracowników i osób zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie są przetwarzane w celu realizacji przez Administratora obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników lub osób wykonujących umowę o dzieło lub zlecenie na podstawie:

Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Art. 6 pkt 1 lit. c - niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • Art. 6 pkt 1 lit. b - niezbędne do wykonania umowy lub ich zawarcia,
 • Art. 6 pkt 1 lit. a - zgody na publikacje wizerunku,
 • Art. 6 pkt 1 lit. f - zastosowanie monitoringu wizyjnego i systemu kontroli dostępu dla zapewnienia ochrony obiektów i mienia administratora,
 • Art. 9 pkt 2 lit. a – zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych tj. dotyczących zdrowia, na potrzeby ZFŚS

Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, Ustawy - Karta Nauczyciela , Regulamin Pracy.

Dane uczniów i słuchaczy, oraz kandydatów na uczniów i słuchaczy a w przypadku młodzieży
w wieku do lat 16 również ich rodziców lub opiekunów
są przetwarzane w celu realizacji przez administratora obowiązków opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych, profilaktycznej opieki zdrowotnej uczniów oraz rekrutacji kandydatów na uczniów. Wizerunek do celów budowania dobrej reputacji administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. Na podstawie:

Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Art. 6 pkt 1 lit. c - niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • Art. 6 pkt 1 lit. a - zgody na publikacje wizerunku,
 • Art. 6 pkt 1 lit. f - zastosowanie monitoringu wizyjnego i systemu kontroli dostępu dla zapewnienia ochrony obiektów i mienia administratora,
 • Art. 9 pkt 2 lit. h - przetwarzanie szczególnych kategorii danych tj. dotyczących zdrowia, dla realizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Ustawy – Prawo oświatowe, Ustawy o systemie oświaty, Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Statutu Szkoły.

Dane kontrahentów oraz innych osób współpracujących są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umów na podstawie:

Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Art. 6 pkt 1 lit. b – niezbędne do wykonania umowy lub ich zawarcia,

Kodeksu cywilny.

Dane kandydatów na pracowników są przetwarzane w celu realizacji aktualnej i przyszłych rekrutacji do pracy w naszej firmie na podstawie:

 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Art. 6 pkt 1 lit. a – zgoda na przetwarzanie danych w związku z rekrutacją,

 Kodeksu pracy

Odbiorcy danych.

Dane pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie są przekazywane do

Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Urzędu Miasta Kielce, ZUS, US, medycyny pracy, banków, firm i instytucji szkoleniowych, firm ubezpieczeniowych.

Dane uczniów i słuchaczy, oraz kandydatów na uczniów i słuchaczy a w przypadku młodzieży
w wieku do lat 16 również ich rodziców lub opiekunów
są przekazywane do Urzędu Miasta Kielce,  Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach, Systemu informacji  oświatowej – SIO, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi OKE, Pielęgniarki szkolna, Medycyny pracy, Firm ubezpieczeniowych, Firmy organizujących praktyki zawodowe.

W pozostałych kategoriach Administrator nie przekazuje danych.

Administrator nie przekazuje również danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Okres przetwarzania danych. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia działalności statutowej Administratora.

Dane pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie są przechowywane przez

50 lat - dokumenty dla ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty, akta osobowe,

25 lat - dokumentacja związana z śmiertelnymi, zbiorowymi i inwalidzkimi wypadkami przy pracy

10 lat - dokumenty uzyskania stopnia awansu zawodowego, dokumentacja związana z wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,

5 lat - dokumentacja podatkowa, ZUS i ZFŚS, wnioski urlopowe, konkursy na stanowiska

3 lata - listy obecności,

w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody,

Dane uczniów i słuchaczy, oraz kandydatów na uczniów i słuchaczy a w przypadku młodzieży
w wieku do lat 16 również ich rodziców lub opiekunów
są przechowywane przez

50 lat - księgi arkuszu ocen uczniów i słuchacz,

25 lat - dokumentacja wypadków zdrowotnych,

20 lat - dokumentacja medyczną uczniów i słuchaczy,

10 lat - opinie i badania,

5 lat - dzienniki zajęć i praktyk, dokumenty rekrutacyjne

w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody,

Dane kontrahentów i współpracowników są przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu
i rozliczeniu umowy.

Dane kandydatów na pracowników są przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego nie dłużej jednak niż 2 lata.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do danych osobowych,

- żądania sprostowania danych osobowych,

- żądania usunięcia danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzoru.

Pozostałe informacje

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym dla realizacji określonych wyżej celów jest obowiązkowe, ich nie podanie uniemożliwi realizację zadań wyznaczonych przez cel przetwarzania. W pozostałym zakresie jest dobrowolne. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). W przypadku zmiany celu przetwarzania Administrator przekaże Państwu odpowiednią informację

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Dodatkowe informacje