• Unijne_Slider

 

Ogłoszenie o naborze do projektu:

 

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”,  

realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  

sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Nr projektu:  POWERVET-2015-1-PL01-KA102014874

        

Głównym celem projektu jest zdobycie nowych , poszukiwanych na rynku pracy umiejętności.  Uczestnicy projektu odbędą 2-tygodniowe szkolenie w miejscowości Sewilla w Hiszpanii z zakresu przygotowania instalacji fotowoltaicznej (projektowanie i montaż baterii słonecznych dla domu jednorodzinnego). Ukończenie kursu zostanie potwierdzone międzynarodowym certyfikatem ECVET oraz Europass Mobilność. Uczniowie przystępujący do projektu zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących oraz w działaniach poprojektowych.

Termin wyjazdu: 05.06.2016 – 18.06.2016

PROGRAM UNIJNY Socrates Comenius LEONCA

Program unijny o nazwie LEONCA był realizowany przez trzy kolejne lata, począwszy od roku szkolnego 2004/2005 w Niemczech, na Malcie, w Czechach oraz w Polsce.

Szkolny projekt Comeniusa "LEONCA" - LEarning at the ON - line CAmpus był realizowany przez trzy kolejne lata, począwszy od roku szkolnego 2004/2005.
Koordynatorem projektu była szkoła z Betzdorf-Kirchen, Niemcy.

Partnerami projekty były: Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach i szkoła Hradec Kralove, Czechy; w pierwszym roku projektu partnerem była także szkoła z Malty, z miasta Victoria.

W efekcie współpracy szkół partnerskich utworzono powszechnie dostępną platformę internetową, międzynarodowy campus on-line pod adresem www.leonca.net

Tu zostały umieszczone prace uczniów o następującej tematyce:

 • Ja i mój dzień - prace dotyczyły życia uczniów, domu, rodziny, szkoły, czasu wolnego, zainteresowań;
 • Ja i mój kraj - prace na temat kraju, warunków geograficznych, społecznych, politycznych, a także historii i kultury;
 • Ja i moja Europa - prace dotyczyły życia w zjednoczonej Europie, możliwości dalszego kształcenia się oraz podjęcia pracy w krajach UE.

Prace publikowane na stronach projektu miały różnorodny charakter: teksty w języku angielskim, zdjęcia, krótkie filmy, prezentacje, krzyżówki, quizy na temat krajów partnerskich.

Kontakt z parterami był utrzymywany drogą e-mailową, na chacie, a także bezpośrednio podczas wizyt roboczych.

Formy upowszechnienia projektu:

 • gabloty szkolne (informacje bieżące, gazetki, zdjęcia);
 • informacje na stronie internetowej;
 • kronika szkolna;
 • rady pedagogiczne;
 • targi edukacyjne;
 • Festiwal Sokrates Comenius w roku szkolnym 2004/05 i 2005/06;
 • informacje w prasie lokalnej;
 • konkursy szkolne: "Nasze miasta partnerskie", "Szkolny Quiz Europejski";
 • LEONCA Project Day w VI 2006 r.
 • gadżety z danymi projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu trzech lat projektu odbyło się siedem wizyt: dwie w Niemczech, jedna na Malcie, dwie w Czechach i dwie w Polsce. Wizyty robocze dały uczestnikom możliwość poznania szkół i krajów partnerskich, nawiązania bliższych kontaktów, wymiany doświadczeń, pogłębienia umiejętności językowych.

 

PROGRAM UNIJNY FENIKS W ZSE

Trzyletni program skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Projekt realizowany od końca lutego 2009 roku przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego oraz Uniwersytet Rzeszowski.

Pod koniec lutego grupa uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunem – panią mgr Ewą Judą rozpoczęła długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach o nazwie FENIKS.

Projekt ten jest prowadzony przez Uniwersytet Jagielloński (lider), Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego oraz Uniwersytet Rzeszowski.

FENIKS jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI. Trzyletni program jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W projekcie FENIKS biorą udział uczniowie:

 • Łukasz Czechowski (2a)
 • Tomasz Skrzyniarz (2b)
 • Michał Słotnicki, Jakub Łoboda, Mariusz Litwin (2c)
 • Daniel Iwaniec, Karol Gos (2d)
 • Damian Kmiecik, Kamil Ganczarek, Piotr Sorbian (3c)

ZSE SZKOŁĄ ZAWODOWYCH KOMPETENCJI

Projekt adresowany do uczniów technikum, który rozwija wiedzę i umiejętności z kluczowych dziedzin niezbędnych w społeczeństwie informacyjnym.

Od września 2010 r. Zespół Szkół Elektrycznych realizuje projekt pt: „ZSE szkołą zawodowych kompetencji” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest adresowany do uczniów technikum naszej szkoły.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkolenia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL), które zakończą się egzaminem certyfikującym przeprowadzonym przez egzaminatora ECDL z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego, szkolenia z obsługi specjalistycznego oprogramowania Multisim oraz Altium Designer - szkolenia są prowadzone przez trenerów firm Evatronix i National Instruments.

W programie są przewidziane zajęcia w pracowniach specjalistycznych: komputerowej, mikroprogramowania i elektronicznej oraz zajęcia z j. angielskiego technicznego i matematyki.

Szkoła posiada: oprogramowanie EDA (Electronic Design Automation) do projektowania i tworzenia systemów PCB (Printed Circuit Board) t j. Multisim oraz Altium Designer. Oba programy są wykorzystywane przez profesjonalne firmy zajmujące się projektowaniem i wykonaniem układów elektronicznych; (koszt tego oprogramowania to 35.000), Adobe Photoshop CS5 Extended oraz CorelDRAW Graphics Suite, dwa laboratoria ECDL, w których przeprowadzane są egzaminy z ECDL-Core i ECDL-Advanced.

Szkoła ma dwóch egzaminatorów ECDL-Core oraz jednego egzaminatora ECDL-Advanced.

 

Dodatkowe informacje