• Matura_Slider

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane dziś, 16 grudnia br., przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Wymagania egzaminacyjne

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Prezentacja – wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załącznik nr 2 – wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku.

18 maja 2020

Drodzy Maturzyści! Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku.

W dokumencie znajdziecie

  • harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym,
  • czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi na egzaminie maturalnym 2020 r.

 Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

EGZAMIN USTNY 
W 2020 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić wyłącznie absolwent, który:
w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej, pod warunkiem że w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Absolwenci, którzy spełniają wyżej wymienione warunki muszą w terminie do 25 maja 2020 r. złożyć informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Wzór informacji potwierdzającej zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu - .pdf

Wszystkie osoby, które będą przystępować do egzaminu maturalnego bądź zawodowego prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEN i GIS:

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE
obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

EM_Info_organizacja_2019_2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

matura 20 d

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

matura h 20

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku

matura 20 przyb

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2020

matura z informatyki

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

PROCEDURY MATURALNE 2017/18
W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W KIELCACH

procedury maturalne

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2018 ROKU

przybory maturalne

Dodatkowe informacje