• Rekrutacja_Slider

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW

w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w KIELCACH

w roku szkolnym 2017/2018.

 

Adres strony naboru -   ponadgimnazjalne-kielce.nabory.pl

 

NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KIELCE na rok szkolny 2017/2018informacja_o_naborze_2017

Zarządzenie nr 48/2017 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

PODSTAWY PRAWNE:  

1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r.(Dz.U. 2016 r.),

2. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.),

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca  2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r.),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów dotychczasowych gimnazjów (Dz.U. z 2017 r.).
 
5. Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz w latach następnych. 31 marca 2017 r.

6. Zarządzenie nr 48/17 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.            

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Elektrycznych

TECHNIKUM NR 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego

 • Technik elektronik
 • Technik elektryk
 • Technik informatyk
 • Technik energetyk

W każdej z klas technikum pierwszym językiem obcym jest obowiązkowo angielski drugim językiem do wyboru niemiecki lub rosyjski.

Ponadto w klasach technikum będą realizowane: we wszystkich klasach  matematyka w zakresie  rozszerzonym , a w zależności od zawodu i możliwości organizacyjnych szkoły  do wyboru geografia, fizyka, język angielski, informatyka

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego

 • Elektryk
 • Elektronik
 • Elektromechanik

We wszystkich klasach Branżowych obowiązkowym językiem obcym jest język angielski

O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego i Branżowej Szkoły Zawodowej nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach mogą się ubiegać absolwenci gimnazjum.

W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor ZSE w Kielcach powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 Na wszystkie kierunki obowiązują jednakowe kryteria:

O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum lub Branżowej Szkoły Zawodowej decyduje liczba otrzymanych punktów za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum, egzamin gimnazjalny oraz za inne osiągnięcia szczególne.

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji.

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki, informatyki i zajęć technicznych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt., w tym:

    1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum -  100 pkt.,

    2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego, matematyki, informatyki i techniki  oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 pkt.

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

   1) języka polskiego,

   2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

   3) matematyki,

   4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

   5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punkta.

3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego, matematyki, informatyki i techniki – maksymalnie 72 punky.

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:

   1) celujący - 18 punktów,

   2) bardzo dobry - 17 punktów,

   3) dobry - 14 punktów,

   4) dostateczny - 8 punktów,

   5) dopuszczający - 2 punkty;

4. Szczególne osiągnięcia ucznia:

   a. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – maksymalnie 7 punktów;

   b. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:

    

Konkursy tematyczne o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów na

podstawie zawartych porozumień:  (konkursy uznawane przez KO w Kielcach)

 

1. Olimpiada Ogólnopolska „Myśli Jana Pawła II”

2. Konkurs historyczny  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”   

3. Ogólnopolski konkurs tematyczny „ Papież Słowianin” 

4. Konkurs „Losy bliskich i losy dalekich -życie Polaków w latach 1914-1989”    

 

laureat   -   7 pkt.

finalista  -  5 pkt.

konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty:

1. Konkurs Języka Polskiego

2. Konkurs Języka Angielskiego

3. Konkurs Języka Niemieckiego

4. Konkurs Języka Rosyjskiego

5. Konkurs języka Francuskiego

6. Konkurs Historyczny  

7. Konkurs Matematyczny   

8. Konkurs Języka Fizyczny

9. Konkurs Języka Biologiczny

10. Konkurs Języka Chemiczny

11. Konkurs Języka Geograficzny

12. Konkurs Języka Informatyczny

 

finalista 1 konkursu    - 7 pkt.

finalista 2  lub więcej konkursów - 10 pkt.

 

Laureaci przyjmowani są niezależnie od przyjętych kryteriów   –  absolwenci gimnazjów będący  laureatami i finalistami  ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz  laureaci  konkursów  o  zasięgu  wojewódzkim  i  ponadwojewódzkim,  których  program  obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w ww. rozporządzeniu.

Wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu:

- międzynarodowym  - 4 pkt.

- krajowym  - 3 pkt.

- wojewódzkim  - 2 pkt.

- powiatowym  - 1 pkt

Wykaz dyscyplin sportu punktowanych w procesie rekrutacji – załącznik nr 1

osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – maksymalnie 3 punkty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia-18 pkt.

5.Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych stosuje się §10.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15.05.2017 r.

do 21.06.2017 r.

od 12.07.2017r.

od 14.07.2017 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23.06.2017r.

do 27.06.2017 r.

(zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego OKE wyda 23.06.2017 r.)

--------------------------

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 27.06.2017 r.

do 29.07.2017r

do 19.07.2017r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.07.2017 r.

27.07.2017 r.

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 05.07.2017 r.

27.07.2017 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 11.07.2017 r.

do 31.07.2017 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 12.07.2017 r.

01.08.2017 r.

Po zakwalifikowaniu do szkoły kandydaci do Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły Zawodowej nr 4 składają następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie, wydane przez uprawnionego lekarza (na podstawie skierowania wydanego przez Zespół Szkół Elektrycznych należy dostarczyć do dnia 11 lipca 2017 r. w postępowaniu rekrutacyjnym lub do 31.08.2017 w postępowaniu uzupełniającym),
 • kartę zdrowia i bilans zdrowia (przyjęci do odpowiedniej szkoły dostarczają do dnia 25 sierpnia 2017 r.)
 • kopię odpisu aktu urodzenia
 • 3 zdjęcia.

Do pobrania:

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dodatkowe informacje