• Rekrutacja_Slider

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW

w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w KIELCACH

w roku szkolnym 2017/2018.

 

Adres strony naboru -   ponadgimnazjalne-kielce.nabory.pl

 

NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KIELCE na rok szkolny 2017/2018informacja_o_naborze_2017

Zarządzenie nr 48/2017 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

PODSTAWY PRAWNE:  

1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 07 września 1991 r.(Dz.U. 2016 r.),

2. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.),

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca  2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r.),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów dotychczasowych gimnazjów (Dz.U. z 2017 r.).
 
5. Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz w latach następnych. 31 marca 2017 r.

6. Zarządzenie nr 48/17 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.            

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Elektrycznych

TECHNIKUM NR 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego

  • Technik elektronik
  • Technik elektryk
  • Technik informatyk
  • Technik energetyk

W każdej z klas technikum pierwszym językiem obcym jest obowiązkowo angielski drugim językiem do wyboru niemiecki lub rosyjski.

Ponadto w klasach technikum będą realizowane: we wszystkich klasach  matematyka w zakresie  rozszerzonym , a w zależności od zawodu i możliwości organizacyjnych szkoły  do wyboru geografia, fizyka, język angielski, informatyka

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego

  • Elektryk
  • Elektronik
  • Elektromechanik

We wszystkich klasach Branżowych obowiązkowym językiem obcym jest język angielski

O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego i Branżowej Szkoły Zawodowej nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach mogą się ubiegać absolwenci gimnazjum.

W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor ZSE w Kielcach powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dodatkowe informacje