• Slider_szkola

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pana Kazimierza Mądzika przeprowadzono cykl Seminariów Informacyjnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Adresatami przedsięwzięcia byli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, szkolni doradcy zawodowi oraz osoby, dla których ważnym zagadnieniem i szczególną troską jest właściwe ukierunkowanie dzieci i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i przyszłego zawodu adekwatnego do przejawianych predyspozycji i zainteresowań.

Celem cyklu spotkań było utworzenie Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego na terenie każdego powiatu województwa świętokrzyskiego oraz poszukiwanie możliwości współpracy z instytucjami rynku pracy m.in. Ochotniczymi Hufcami Pracy, Izbą Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

 

Seminarium przeprowadzono wg. ustalonego harmonogramu:

13 grudnia 2017 r. w Kielcach dla obszaru miasta Kielce, powiatu kieleckiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego. W spotkaniu udział wzięło 99 dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych.

14 grudnia 2017 r. miejscem spotkania było Busko – Zdrój powiatu buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, w którym uczestniczyło 82 osoby.

15 grudnia 2017 r. w Staszowie dla powiatu staszowskiego i sandomierskiego uczestniczyło 85 przedstawicieli szkół i placówek oświatowych.

18 grudnia 2017 r. w Starachowicach dla powiatu starachowickiego, skarżyskiego, koneckiego, ostrowieckiego i opatowskiego. W spotkaniu udział wzięło 95 dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych.

Program Seminarium wprowadzał zebranych w tematykę tworzenia Punktów Doradztwa edukacyjno-Zawodowego w województwie świętokrzyskim, jako formy wsparcia dla uczniów ich rodziców w wyborze właściwego kierunku kształcenia.

Program Seminarium informacyjnego

Na rzecz podejmowania skutecznych decyzji edukacyjnych i zawodowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pozyskano sygnatariuszy w osobach:

Wojewódzkiego Komendanta Świętokrzyskiej Komendy OHP w Kielcach – Pana Jacka Sabata,

Dyrektora Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach – Pana Piotra Prędotę,

Zastępcę Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach – Pana Marka Hadałę reprezentowanego przez Pana Zbigniewa Brzezińskiego,

Wicedyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – Pana Krzysztofa Łysaka,

którzy będą uczestniczyć w upowszechnianiu skutecznego doradztwa edukacyjno-zawodowego. W swoich wystąpieniach zaprezentowali w formie wizualnej szeroki wachlarz realizowanych przedsięwzięć skierowanych do uczniów i nauczycieli szkół. Wskazali możliwości współpracy z instytucjami edukacyjnymi oraz rynkiem pracy mogącymi być partnerami w profesjonalnie zorganizowanego wsparcia w doradztwie zawodowym. Uwzględniając potrzeby wszystkich zainteresowanych uczniów, rodziców i nauczycieli wskazana jest organizacja procesów doradczych z uwzględnieniem ich szerokiej dostępności.

Zaprezentowano uczestnikom obszary do realizacji doradztwa dedykowanego poszczególnym grupom odbiorców zgodnie z wdrażaną polityką oświatową państwa. Szczegółowo zapoznano z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi doradztwa zawodowego, a także z tworzeniem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa i jego założeniami. Wynikiem prowadzonej debaty w ramach seminarium było przedstawienie koncepcji utworzenia sieci współpracy na rzecz rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego i organizacji Punktów, z których korzystaliby rodzice, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego.

Niewątpliwie podstawą wszelkich działań musi być profesjonalne poradnictwo edukacyjno-zawodowe – badanie predyspozycji uczniów w kontekście dalszego kształcenia, organizowania zajęć fakultatywnych zarówno w szkole jak i poza nią. Ważną kwestią jest badanie potrzeb rynku pracy i wskazanie na zapotrzebowania na zawody przyszłości.

Przyjęta koncepcja utworzenia Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego zacieśni współpracę pomiędzy szkołami, instytucjami, i przyniesie efekty w postaci szeroko rozumianej akcji diagnostycznej i informacyjnej, które doprowadzą do właściwego wyboru kierunku kształcenia z korzyścią dla ucznia, rodzica, nauczyciela, pracodawcy.

Odbyte seminaria informacyjne są początkiem systemowych działań, które kontynuowane będą poprzez powołanych koordynatorów do realizacji powyższych założeń. Przyjęta idea będzie rozwijana a formy jej upowszechniania doskonalone.

Dodatkowe informacje