• Slider_wakacje

Informujemy, że do dnia 10 września 2014 r. można składać w sekretariacie Szkoły wnioski  z obowiązującymi załącznikami o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Wnioski znajdują się na stronie internetowej szkoły. W przypadku braku możliwości  pobrania wniosku, proszę zgłosić się do sekretariatu szkoły.

Kto może skorzystać z programu?

 

1.  Z programu mogą skorzystać uczniowie ubiegający się o dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego (w tym przypadku dochód 539 zł netto na osobę w rodzinie uprawnia do otrzymania pomocy).

Dofinansowanie obejmuje uczniów klas III technikum i uczniów III klasy zasadniczej szkoły zawodowej.

2. Uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe 539 zł (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), również może być udzielona  pomoc z powodu:

a. ubóstwa,

b. sieroctwa,

c. bezrobocia,

d. długotrwałej lub ciężkiej choroby,

e. bezdomności,

f. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa  domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

g. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

h. inne.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego dodatkowo należy dokładnie opisać we wniosku szczególną sytuację rodziny i dołączyć potwierdzające ją dokumenty (np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie, zaświadczenie z Urzędu Pracy, akty urodzenia i inne).

W tym trybie liczba ubiegających się nie może przekraczać 5% liczby uczniów klas III.. Pomoc ta udzielana jest na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły.

3. Z kolei uczniowie wszystkich roczników ( posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego):

a.  słabowidzący,

b.  niesłyszący,

c.  słabosłyszący,

d.  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

e. z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym,

f.  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

g. z  autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

h.  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona w punkcie a – g.

Uczniowie, o których mowa, otrzymują pomoc na zakup podręczników bez względu na wysokość dochodów. Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów do wniosku, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Kto może złożyć wniosek?

Wnioski składać mogą rodzice ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy) a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

W jaki sposób należy rozliczyć przyznaną pomoc?

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna czy rodzica zastępczego lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Jaka jest wartość pomocy?

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

1. dla ucznia klasy III zasadniczej szkoły zawodowej, w tym też ucznia z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego - 390 zł,

2. dla ucznia klasy III technikum, w tym też z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego -  445 zł.

Zakupione podręczniki do kształcenia ogólnego, zawodowego, specjalnego  powinny być zgodne z zestawami podręczników zamieszczonych na stronie internetowej szkoły na rok szkolny 2014/2015.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. nr 1024 z dnia 31 lipca 2014 r.).

pliki do pobrania: Wniosek dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Wniosek Wyprawka Szkolna - kryterium dochodowe

Wniosek Wyprawka Szkolna - poza kryterium dochodowym

Dodatkowe informacje